Algemene
voorwaarden

Ondernemingsgegevens 
Belaen bv
Hove ter wilgen 1, 8780 Oostrozebeke
info@belaenimports.com
0492697524
0764 803 527
BE 0764 803 527

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Belaen Imports, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Hove ter Wilgen 1, 8780 Oostrozebeke.  BTW BE0764 803 524, biedt haar klanten de mogelijkheid om hun producten online te bezichtigen en aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt 

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Belaen niet. Belaen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Belaen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Belaen. Belaen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via Belaen bv worden wereldwijd geleverd.
De levering gebeurt door verschillende logistieke partijen.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling. 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Belaen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door  Belaen was geboden. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Belaen. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Belaen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6 Klantendienst 
De klantendienst van Belaen is bereikbaar op het telefoonnummer +32492697524 via e-mail op info@belaenimports.com of per post op het volgende adres Hove ter Wilgen 1, 8780 Oostrozebeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Belaen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Belaen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Belaen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Belaen.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Belaen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via email.

Artikel 9: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Belaen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Belaen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 12: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd bij eventuele geschillen.  

0492 69 75 24info@belaenimports.comHove ter Wilgen 1
8780 Oostrozebeke
BTW: BE0764 803 527

Website proudly made by:

Pancake Productions